fbpx

brand new sales

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Highrank, KvK 30273356, kantoorhoudend aan de
Koninginneweg 11, 1217 KP te Hilversum handelt onder de naam Brand New Sales.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht aangaat of is aangegaan met opdrachtnemer.

Opdracht: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever geldende overeenkomst, waarbij opdrachtnemer op verzoek en ten behoeve van opdrachtgever kandidaten rekruteert met als doel te komen tot een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat.

Kandidaat: de natuurlijke persoon die door opdrachtnemer wordt voorgedragen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met opdrachtgever.

Werknemer: de natuurlijke persoon die ten gevolge van bemiddeling door opdrachtnemer een arbeidsovereenkomst aangaat of is aangegaan met, alsmede werkzaamheden zal verrichten ten behoeve van, opdrachtgever. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
   

Artikel 3. Uitvoering opdracht

 1. De opdracht is van kracht bij het ondertekenen van de opdrachtbevestiging.
 2. Werving en selectie opdrachten gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen op basis van exclusiviteit. Opdrachtnemer is daarmede de enige partij die opdracht heeft om de werving en selectie opdracht te verrichten en/of om invulling te geven aan een functie of vacature. Mochten zich kandidaten aanmelden via opdrachtgever of via derden, dan neemt opdrachtnemer deze kandidaten mee in de procedure. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te informeren over dergelijke kandidaten.
 3. Opdrachtnemer zal zich ervoor inspannen een of meer kandidaten voor te dragen. Tijdsvermeldingen waarbinnen een opdracht vervuld zou moeten zijn, worden altijd als indicatief beschouwd. Opdrachtnemer schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien opdrachtnemer om welke reden dan ook niet of niet tijdig een kandidaat kan aanbieden.
 4. Zodra opdrachtnemer de opdrachtgever het profiel van een kandidaat heeft toegestuurd, heeft opdrachtnemer deze kandidaat aan de opdrachtgever voorgesteld.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de werving van kandidaten voor opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de opdrachtgever. 

 

Artikel 4. Bemiddelingsfee

 1. De opdrachtgever is een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen.
 2. Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van Brand New Sales een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat ter beschikking.
 3. De bemiddelingsfee wordt berekend conform de afspraak zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
 4. De bemiddelingsfee is gebaseerd op basis van een fulltime dienstverband ongeacht of de kandidaat fulltime of parttime in dienst treedt bij de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever ontvangt direct na ondertekening van de arbeidsovereenkomst de factuur met de bemiddelingsfee.
 6. De minimaal te facturen bemiddelingsfee is € 8.000,-.
 7. Indien de opdrachtgever een door opdrachtnemer aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na voorsteldatum met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand komt dan wel een freelance-contract sluit, dan is de opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 4.
 8. Het is opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is opdrachtgever overeenkomstig artikel 4 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.

 Artikel 5. Betaling

 1. De opdrachtgever voldoet de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 3. Bij het niet nakomen van betaling, zijn zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde facturen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 6. Vervangingsregeling

 1. Indien de aanstelling van een door opdrachtnemer bemiddelde kandidaat wordt beëindigd binnen de wettelijke proeftijd, zal opdrachtnemer naar beste vermogen een nieuwe kandidaat trachten te bemiddelen voor dezelfde functie waarin en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. De procedure conform de oorspronkelijke opdrachtbevestiging zal hiertoe opnieuw worden opgestart, mits:
  1. de opdrachtnemer binnen 7 dagen na beëindiging van de indiensttreding schriftelijk daarvan in kennis wordt gesteld zulks met opgaaf van de reden(en) van beëindiging;
  2. opdrachtgever alle door opdrachtnemer gefactureerde bedragen betaald heeft, en;
  3. de voorwaarden als in deze Algemene Voorwaarden staan door opdrachtgever zijn nagekomen;
  4. de beëindiging niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname, en;
  5. opdrachtgever in de periode van de vervangingsregeling de ontstane opdracht zelf, al dan niet via een derde partij, heeft ingevuld.

Artikel 7. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Opdrachtnemer verbindt zich tot geheimhouding van alle, in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever, ontvangen gegevens.
 2. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de referenties van kandidaten te verifiëren zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer.

 

Artikel 8. Non-wervingsbeding

 1. De opdrachtnemer zal tijdens de looptijd van de opdracht en gedurende een periode van 12 maanden na het eindigen daarvan zich ervan onthouden werknemer(s) van opdrachtgever te benaderen met de intentie deze werknemer(s) te bemiddelen naar een ander werkkring, tenzij werknemer hiertoe zelf het initiatief neemt door aantoonbaar kenbaar te maken een functie elders te willen aanvaarden.

 

Artikel 9.  Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer geeft geen garantie op de (uitvoering van de) werkzaamheden uit hoofde van de opdracht. Opdrachtgever dient zich bovendien zelf van de geschiktheid van de kandidaat te overtuigen en dient ook zelf referenties en diploma’s van de kandidaat te controleren.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever ten gevolge van ongeschiktheid van de kandidaat of dat die niet blijkt te voldoen aan de door opdrachtgever gestelde eisen.
 3. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst en/of verliezen van opdrachtgever en/of derden.
 4. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.
 2. De geschillen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door leverancier met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.